MENU

Галицький районний суд м.Львова

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2


Позивач: МГО Інформаційно-правовий центр «Наше право»

м.Львів, вул.Газова, 36/1, оф.22.

тел.2367049, nashepravo@gmail.com


Представник позивача: 

Ващук Оксана Леонідівна,

79058, м. Львів, вул. Шептицьких. 

тел.: 067 6031, oksana_vaschuk@yahoo.com


Відповідач: Львівська міська рада, 

79006, м.Львів, пл. Ринок, 1.


Адміністративний позов

про оскарження дій та бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень


Молодіжна організація «Інформаційно-правовий центр «НАШЕ ПРАВО» (надалі – ПОЗИВАЧ) є об’єднанням громадян, що має статус юридичної особи та легалізоване у встановленому законодавством порядку.

ПОЗИВАЧ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, а також положень статуту об’єднання громадян.

Львівська міська рада (надалі – ВІДПОВІДАЧ) є органом місцевого самоврядування (діє згідно з чинним законодавством, зокрема Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Акти Львівської міської ради та її виконавчого комітету розміщуються на офіційному веб-порталі. Проте зміст деяких актів, зокрема рішень виконавчого комітету щодо надання квартир та оформлення ордерів конкретним громадянам, відсутній. 24.09.2009 р. ПОЗИВАЧ звернувся до ВІДПОВІДАЧА зі зверненням (вих.№1/24 від 24.09.2009), в якому, посилаючись на законодавство, обґрунтував право членів територіальної громади на ознайомлення з усіма актами органів місцевого самоврядування, попросив опублікувати зміст відсутніх актів і надати конкретний перелік актів для ознайомлення. 14.10.2009 р. ПОЗИВАЧ отримав відповідь, у якій було відмовлено в доступі до цих офіційних документів, оскільки вони містять персональні дані про особу, та проігноровано прохання про публікацію відсутніх текстів рішень виконкому Львівської міської ради. 19.10.2009 р. ПОЗИВАЧ звернувся з листом (вих.№33 від 19.10.2009) з питанням, які саме персональні дані про особу містяться в запитуваних актах виконавчого комітету, і з листом з питанням яким чином територіальна громада м.Львова може отримати достовірну інформацію про дільність Львівської міської ради по розпорядженню комунальним майном. На жоден з запитів станом на 22.01.2010 р. відповідь на адресу ПОЗИВАЧА не надходила. 18.12.2009 р. ПОЗИВАЧ звернувся з повторними зверненнями (вих.№96, 97). 21.01.2010р. ПОЗИВАЧ отримав відповідь лише на одне звернення (вих.№1104-вих-40 від 15.01.2010), в якій вказано, що в запитуваних рішеннях містяться відомості про склад сім'ї та їх місце проживання.

Вважаю такі дії неправомірними, оскільки ними порушено:

1) Ч.2 ст.34 Конституції України "кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір".


  1. Ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка закріплює серед принципів, на основі яких здійснюється місцеве самоврядування, принцип підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб.

  2. Ст.9 Закону України «Про інформацію», відповідно до якої всі юридичні особи мають право на інформацію, яка передбачає можливість її вільного одержання. Одним з механізмів реалізації цього права є надсилання юридичними особами звернень про отримання інформації, причому за частинами 2,3 ст. 45 цього Закону «ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб’єкт права на інформацію може вимагати усунення будь-яких порушень його права».

  3. Ст.10 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини: Кожна людина має право на свободу виявлення поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів. При цьому: - за частиною першою ст. 9 Конституції України "чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України", - за ст. 4 Закону “Про інформацію” міжнародні договори та угоди, ратифіковані Україною, є частиною законодавства України про інформацію.


^ Обґрунтування позовних вимог:

1) Відповідно до ст. 23 Закону України “Про інформацію” основними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. У відповіді ВІДПОВІДАЧА (вих.№1104-вих-40 від 15.01.2010) зазначено, що рішення виконкому містять інформацію про місце проживання осіб, а отже такий акт не може бути оприлюднений. Проте вищезазначене положення закону не визнає місце проживання особи персональними даними, що не підлягають розголошенню.

2) Ч.11 ст. 30 Закону України «Про інформацію»: інформація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право власника на її захист.

Відповідно до ст.143 Конституції України «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності…». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» «право комунальної власності - право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування». Ч.3 ст.16 цього Закону: «матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад». Тобто право комунальної власності (до комунальної власності відноситься, зокрема, й нерухоме майно) належить територіальній громаді м.Львова, а не ВІДПОВІДАЧУ. І саме територіальна громада м.Львова має право: а) володіти; б) доцільно, економно і ефективно користуватися і в) розпоряджатися нею на свій розсуд і в своїх інтересах, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Територіальна громада м.Львова делегувала це право ВІДПОВІДАЧУ, що не позбавляє її права контролювати його діяльність по розпорядженню комунальним майном. Більше того, ст.10 Закону України «Про місцеве самоврядування», говорить: «сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами». Таким чином, всі рішення ВІДПОВІДАЧА та його виконавчих органів повинні бути доведені до відома територіальної громади м.Львова, щоб вона, як власник нерухомого майна, могла зробити висновок наскільки ВІДПОВІДАЧ діяв в її інтересах. Територіальна громада повинна мати вичерпну інформацію про дії свого представницького органу. Ця позиція знаходить підтвердження в законодавстві, зокрема, ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування», яка серед принципів, які є основою місцевого самоврядування, передбачає принцип гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб. З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що інформація, зазначена в рішеннях Львівської міської ради та її виконавчого комітету є суспільно значущою, оскільки необхідна для реалізації прав територіальної громади. 

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 14 квітня 2009 р. в справі Tarsasag a Szabadsagjogokert v. Hungary (no. 37374/05) неурядова організація, діючи в публічному інтересі, має відповідно до ст.10 Конвенції про захист прав людини, право доступу до інформації, а відмова у наданні інформації становить порушення її прав. Відповідно до ст.17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”: “Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права”.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка) забороняється не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини». Тому в інтересах забезпечення прав територіальної громади, як вказано у вищезазначеному рішенні, а також оскільки іншого способу забезпечити їх права не створено, ВІДПОВІДАЧ зобов’язаний довести до відома населення всі прийняті ними акти. 

ПОЗИВАЧ, як вже було зазначено, звертався до ВІДПОВІДАЧА за інформацією чи створено якийсь інший механізм отримання достовірної інформації про те яким чином і в чиїх інтересах ВІДПОВІДАЧ здійснює управління комунальним майном, проте не отримав відповіді. Відповіді на це питання немає ні на його офіційному вебсайті, ні в інших доступних громадськості джерелах інформації, що дає підставу говорити про відсутність такого механізму. 

^ Виходячи з вищенаведеного:

1) не вся інформація, на яку посилається ВІДПОВІДАЧ як на таку, що не підлягає розголошенню, є персональними даними про особу;


  1. інформація, що міститься актах ВІДПОВІДАЧА та його виконавчих органів, є суспільно значущою і необхідна для здійснення законних прав територіальної громади на отримання інформації про діяльність її представницьких органів;

  2. ВІДПОВІДАЧ зобов'язаний опублікувати усі прийняті ним акти щодо розпорядження комунальним майном, оскільки іншого способу забезпечити їх права не створено.


^ У зв'язку з цим та керуючись ст.ст. 6, 17, 104, 105, 106, 107 Кодексу адміністративного судочинства України,

просимо:


 1. Визнати протиправною бездіяльність Львівської міської ради щодо неопублікування змісту рішень Львівської міської ради та її виконавчого комітету щодо розпорядження нерухомим майном (квартирами) на офіційному веб-порталі Львівської міської ради; 

 2. Визнати протиправною відповідь Львівської міської ради від 05.10.2009р. №1104/2865, у якій відмовлено в отриманні рішень виконкому Львівської міської ради про передачу у власність громадянам квартир;

 3. Зобов’язати Львівську міську раду розмістити на її веб-порталі усі акти Львівської міської ради та її виконавчого комітету щодо розпорядження нерухомим майном (квартирами) у трьохмісячний строк з моменту набрання рішенням законної сили;

 4. Зобов’язати Львівську міську раду надати МО Інформаційно-правовий центр «Наше право» копії рішень виконкому, вказаних у зверненні №1/24 від 24.09.2009 р.До заяви додаються:


 1. Звернення МО Інформаційно-правовий центр «Наше право» №1/24 від 24.09.2009 р. (копія на 1 арк.);

 2. Відповідь Львівської міської ради №1104/2865 від 05.10.2009 р. (копія на 1 арк.);

 3. Звернення МО Інформаційно-правовий центр «Наше право» №33 від 19.10.2009 (копія на 1 арк.);

 4. Звернення МО Інформаційно-правовий центр «Наше право» №96 від 21.01.2010р. (копія на 1 арк.);

 5. Звернення МО Інформаційно-правовий центр «Наше право» № 97 від 21.01.2010р. (копія на 1 арк.);

 6. Відповідь Львівської міської ради №1104-вих-40 від 15.01.2010 (копія на 1 арк.);

 7. Доручення №1 від 01.09.2009 (на 1 арк.);

 8. Квитанція про плату державного мита;

 9. Копії позовної заяви та всіх додатків до неї на ___ арк.
___________Ващук О.Л.