MENU

До _______________ районного суду м.________

 

Позивач:

П.І,П.

(поштовий iндекс, адреса, телефон)

 

Відповідач:

П.І.П.

(поштовий iндекс, адреса, телефон)

 

Справа №______________________

Суддя__________________________

 

ЗАЯВА

про забезпечення позову та забезпечення доказiв

 

    ___________________ р. позивач, ПІП, звернулась до _____________________ районного суду  з позовною заявою до ПІП про визнання недiйсним договору довiчного утримання, укладеного мiж _________________ П. та _____________________.

Предметом спору є квартира № 7 в буд. № 13 на вул. Комунарів, власником якої зараз є___________________,

Позивачу стало вiдомо, що Відповідач хоче подарувати цю квартиру своєму синовi. З метою забезпечення позову вважаю необхiдним накладення арешту на спiрну квартиру, оскільки невжиття заходів щодо забезпечення позову, може утруднити  чи  зробити  неможливим   виконання рішення суду.

Крiм цього, у _______________ немає договору довiчного утримання та рiшення суду про визнання її недiєздатною, а я не можу їх отримати.

    Відповідно до вимог ст.. 133 ЦПК України особи,  які беруть участь у справі і вважають,  що подання  потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів,  мають право  заявити  клопотання  про  забезпечення  цих доказів. До клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору. Способами  забезпечення  судом  доказів  є  допит свідків, призначення експертизи,  витребування та (або)  огляд  доказів,  у тому  числі  за їх місцезнаходженням.  У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів.
    Відповідно до чч.1, 2  ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі. Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання. У разі обґрунтованої вимоги заявника заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається лише за його участю без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст 131, 133-135, 151, 152, 153 ЦПК України,

ПРОШУ:

 

   Забезпечити позов до _______________________ шляхом накладення арешту на трикiмнатну квартиру № 7 в буд. № 13 на вул. Комунарів в м.________________
Витребувати в державнiй нотарiальнiй конторi № 1 м.___________ копiю договору довiчного утримання, укладеного мiж _______________________________ _________ року.
Витребувати з _____________ мiського бюро технiчної iнвентаризацiї довiдку про те, на чиє iм’я зареєстрована спiрна квартира.
Витребувати з _______________ районного суду м.___________ копiю рiшення про визнання ____________ недiєздатною вiд ___________ р.

  Додатки:

1. Копія заяви про забезпечення позову.

2. Квитанція про сплату судового збору.

 

 

Дата складання______________                                                                                                                               підпис: ______________________________

 

 

Нормативна база :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЦПК України:

Стаття 151. Підстави для забезпечення позову

1. Суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити, передбачені цим Кодексом, заходи забезпечення позову.

{Частина перша статті 151 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1720-VI від 17.11.2009}

2. У заяві про забезпечення позову повинно бути зазначено:

1) причини, у зв'язку з якими потрібно забезпечити позов;

2) вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;

3) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

3. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

4. За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності. До заяви про забезпечення позову додаються документи та інші докази, які підтверджують, що саме ця особа є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і що її права можуть бути порушені у разі невжиття заходів забезпечення позову. До заяви додаються також її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити заходи забезпечення позову, та документ, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову.

{Частина четверта статті 151 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3674-VI від 08.07.2011}

5. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом трьох днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

{Частина п'ята статті 151 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року}

{Положення частини п'ятої статті 151 щодо скорочення процесуальних строків звернення громадян до суду визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 17-рп/2011 від 13.12.2011}

Стаття 152. Види забезпечення позову

1. Позов забезпечується:

1) накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;

2) забороною вчиняти певні дії;

3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;

4) забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;

5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту;

{Пункт 5 частини першої статті 152 в редакції Закону № 1720-VI від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2677-VI від 04.11.2010}

6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;

7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам.

2. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші види забезпечення позову. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову.

3. Види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

4. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю. Ця вимога не поширюється на позови про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, про відшкодування збитків, завданих злочином.

5. Не може бути накладено арешт на предмети, що швидко псуються.

6. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони або встановлення обов’язку вчиняти певні дії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку.

{Частина шоста статті 152 в редакції Закону № 4452-VI від 23.02.2012}

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову

1. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

2. Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання. У разі обґрунтованої вимоги заявника заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається лише за його участю без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову.

3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, подану до подання позовної заяви, може вимагати від заявника подати додаткові документи та інші докази, що підтверджують необхідність забезпечення позову.

4. Суд, допускаючи забезпечення позову, може вимагати від позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на депозитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір ціни позову.

5. Про вжиття заходів забезпечення позову суд постановляє ухвалу, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання, порядок виконання, розмір застави, якщо така призначена. Копія ухвали надсилається заявнику та заінтересованим особам негайно після її постановлення.

6. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.

7. У разі постановлення ухвали без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, негайно після її виконання.

8. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 151 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

9. Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. У разі забезпечення вимог заявника заставою ухвала про забезпечення позову звертається до виконання негайно після внесення предмета застави в повному розмірі.

10. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

11. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.

12. Особи, винні в порушенні заходів забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.